Fragment uit een dictaat van Numan, ca. 1925


Doelstelling

Met het in stand houden van het Museum Diergeneeskunde wordt een belangrijk deel van het diergeneeskundig verleden in Nederland vastgelegd. In 1988 nam Thijs Moons het initiatief om de stichting Vrienden van het Museum Diergeneeskunde in het leven te roepen. De stichting stelt zich ten doel het museum waar mogelijk moreel en financieel te ondersteunen. Zo heeft de stichting in de afgelopen twintig jaar met behulp van vrijwillige financiële bijdragen diverse aankopen en projecten mogelijk gemaakt.

Bestuur

Het bestuur van de Numan Stichting bestaat uit mensen die samen een passie delen voor diergeneeskunde en haar historische context. Tweejaarlijks ontmoeten de bestuursleden elkaar om nieuwe aanwinsten voor het museum te bespreken of om mogelijkheden voor nieuw aan te boren bronnen te onderzoeken. De bestuursleden zijn allen op één of andere manier gelieerd aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

De stichting hanteert geen beloningsbeleid.

Bestuurssamenstelling:

  • Prof. dr. Frans van Knapen, voorzitter

  • Drs. Rob Back, penningmeester

  • Drs. Ko Minderhoud, lid

  • Prof. dr. Peter Koolmees, adviseur/oud-conservator Museum Diergeneeskunde


      

"Ik ben reeds tien jaar voorzitter van het Veterinair Historisch Genootschap (VHG) en nog langer penningmeester van de Numan Stichting, omdat ik het belangrijk vind dat wij, wanneer wij het verleden van ons beroep kennen, met vertrouwen de toekomst van ons beroep tegemoet kunnen gaan.
Dat geldt niet alleen voor de bestudering van de veterinaire historiografie middels het VHG , maar ook voor het Museum Diergeneeskunde, waar door het tonen van een veelvoud aan hetgeen veterinair in het verleden is gepasseerd, veterinairen en andere in het beroep geïnteresseerden, de basis zien voor de toekomst van het prachtige beroep van dierenarts."

- Rob Back, penningmeester

"Sinds 2000 ben ik conservator van de collectie Diergeneeskunde van het Universiteitsmuseum Utrecht. Ik raakte steeds meer onder de indruk van de grote omvang en rijke inhoud van deze collectie. Deze collectie is uniek in Nederland en vormt een rijke bron voor veterinair historisch onderzoek. Daarnaast biedt de collectie tal van mogelijkheden om de ontwikkeling van de diergeneeskunde tentoon te stellen.
Een door buitenlanders uitgevoerde evaluatie bevestigt dit beeld. Er is in Nederland maar één opleiding diergeneeskunde en alleen al daarom vind ik het heel belangrijk om dit cultureel erfgoed te koesteren. Het is prachtig dat de stichting zich inzet om dit doel te verwezenlijken."

- Peter Koolmees, adviseur/conservator

"In mijn leven speelt de diergeneeskunde een grote rol. Kennis van het verleden is belangrijk om moderne ontwikkelingen goed te begrijpen. Dit geldt vanzelfsprekend voor de meeste dierenartsen, maar zeker ook voor andere belangstellenden. Het Museum Diergeneeskunde kan ons met zijn collectie hierbij behulpzaam zijn.
Als lid van het bestuur van de Numan Stichting hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het Museum, zijn collectie en de belangstelling hiervoor."

- Ko Minderhoud, lid bestuur Numan Stichting

Over Alexander Numan

De Numan Stichting ontleent haar naam aan Prof. Dr. Alexander Numan (1780-1852). Hij was de grondlegger van de diergeneeskunde in Nederland; tussen 1824 en 1850 was Prof. Numan directeur van ’s Rijks Veeartsenijschool, waar de huidige Faculteit Diergeneeskunde haar ontstaan aan heeft te danken. Bijna dertig jaar lang “...mogt hij de voldoening smaken van niet alleen de roem der school te vestigen, maar tevens de veeartsenijkunde hier te lande tot eene wetenschap te verheffen”, aldus de necrologie die na zijn overlijden in de Utrechtsche Provinciale en Stads Courant verscheen. Numan heeft in de eerste helft van de 19e eeuw inhoud en leiding gegeven aan het veterinair onderwijs in Nederland. Bovendien was hij de voornaamste raadgever van de regering inzake problemen op het gebied van de diergeneeskunde zoals bijvoorbeeld de bestrijding van besmettelijke dierziekten. Een terugblik op de historie van de diergeneeskunde leert dat Alexander Numan degene was die Utrecht als veterinair centrum op de wereldkaart heeft weten te zetten.

 

Een bijzonder geschenk...

Op zaterdag 23 mei vindt op het terrein van de faculteit Diergeneeskunde de jaarlijkse Dag van het Aangespannen Paard plaats. De DAP is één van de grootste mensportevenementen van Nederland en wordt alweer voor de 24e keer georganiseerd.Lees verder

Word vriend van

De Numan Stichting

en help ook mee het veterinair academisch erfgoed te bewaren!


Ja, ik word vriend!